Posts

Showing posts from January, 2014

मागणे

Image
मागे राहिलेल्या गावापाशी  एक छोटेसे मागणे आहे, अरे, तुझ्या आठवणीने  येणारे रडू सुकून जाऊ दे!

अरे, पुन्हा तुला बघताच  येऊ दे आनंदाचे तुषार, 'अहाहा! हे आहे …  मागे सुटलेले  - माझे एक गाव . 

- स्वाती Dec. 2013 - Jan. 2014
#MarathiKavita