Sunday, September 25, 2011

मोह : -)

मोह

हिरव्या उघड्या देहावरी
इन्द्रधनुची तिरीप |

रंग -
ढंगांची फुलोरी
तुझी राकट झडप ||


वारा आवरेना वावरी
काय छंदी - फंदी रीत |

हिरव्या देहात उभार
हाय, संयमाशी फारकत ||


जाग अलगद आली
संथ मिठी सैलावत |
हिरव्या देहांवर दवली
घर्मबिंदू कलाबूत ||


- स्वाती, September 24, 2011.