Posts

Showing posts from September, 2011

मोह : -)

मोह

हिरव्या उघड्या देहावरी
इन्द्रधनुची तिरीप |
रंग - ढंगांची फुलोरी
तुझी राकट झडप ||

वारा आवरेना वावरी
काय छंदी - फंदी रीत |
हिरव्या देहात उभार
हाय, संयमाशी फारकत ||

जाग अलगद आली
संथ मिठी सैलावत |
हिरव्या देहांवर दवली
घर्मबिंदू कलाबूत ||


- स्वाती, September 24, 2011.