Sunday, August 28, 2011

स्तब्ध - २

स्तब्ध - २


चिंब भिजली फुले,
गवतावरचे मोती
शब्दांची वाफ झुले
अवती - भवती.


           - स्वाती August 28, 2011.

Monday, August 15, 2011

स्वातंत्र्याची उत्तररात्र ....

स्वातंत्र्याची उत्तररात्र ....

चिंब भिजून आले स्वातंत्र्य मध्यरात्री;
फाळणीचे घाव बसले डाव्या - उजव्या गात्री.

जोश, अन् आनंद अन् खंतही हे स्वातंत्र्य;
डोळ्यांतले स्वप्न अन् स्वप्नपूर्तीही हे स्वातंत्र्य. 

करावया काय आलो अन् काय करवले हाती;
चार बंगल्यांच्या जोडीला शेकडो भाकरीच्या खंती.

पासष्ट वर्षांचे स्वातंत्र्य त्याला मतदानाची छत्री;
नव्या पहाटेचे स्वप्न, ल्याला देश उत्तररात्री.

कशासाठी स्वातंत्र्य? अन् कसली देता खात्री?
प्रगतीचे, निवडीचे स्वातंत्र्य अन् -
पोटभर स्वकमाईची विनाखंत खात्री;
नव्या स्वप्नांना नवी झालर, होवो समरसतेची छत्री.

- स्वाती, August 15, 2011.